Důležité právní informace

Jsme KZ FINANCE spol. s r.o., jsme investičním zprostředkovatelem, samostatným zprostředkovatelem pro distribuci doplňkového penzijního spoření i pro distribuci pojištění a zajištění, o čemž se každý může přesvědčit v registrech České národní banky na www.cnb.cz.

Tato oprávnění nám umožňují poskytovat investiční služby dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu č.256/2004 Sb. ve znění pozdějších novel, nabízet a zprostředkovávat produkty doplňkového penzijního spoření dle zákona č.427/2011 Sb. ve znění pozdějších novel a současně zprostředkovávat uzavírání pojistných smluv dle zákona č.170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění ve znění pozdějších novel, a to prostřednictvím svých odborně způsobilých zaměstnanců a vázaných zástupců.

Současně jsme vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele Golem Finance s.r.o., IČO 26880547, pro zprostředkování úvěrů dle zákona o spotřebitelském úvěru č.257/2016 Sb. ve znění pozdějších novel.

Jsme zakládajícím členem profesní asociace Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF). Za více jak dvacet let své činnosti jsme si získali důvěru i respekt nejen obchodních partnerů z řad obchodníků s cennými papíry, bank, investičních a penzijních společností, pojišťoven i dalších subjektů působících na finančním trhu, ale především klientské veřejnosti. Ta je příjemná, inspirující i zavazující. Budeme se snažit tuto důvěru ani v budoucnu nezklamat.

Zpracování osobních údajů

Tímto Vám poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašeho jména a příjmení, Vaší e-mailové adresy a případně i Vašeho telefonního čísla, které jste vyplnili do formuláře na internetových stránkách www.kzfinance.cz (dále jen „Web“), případně nám poskytli za stejným účelem jiným způsobem (dále jen „Osobní údaje“).

Správce osobních údajů

1. Správcem Osobních údajů bude provozovatel Webu společnost KZ FINANCE, spol. s r.o., se sídlem Nerudova 452/9, 767 01 Kroměříž, IČO: 25509624 (dále jen „Správce“). Správce lze kontaktovat na emailové adrese kzfinance@kzfinance.cz a telefonním čísle + 420 732 169 634

Účely zpracování a právní základy pro zpracování

1. Pokud jste se přihlásili k odběru newsletterů prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře na Webu nebo jste vyjádřili souhlas se zasílání newsletteru jiným způsobem (např. zaškrtnutím příslušného pole u poptávkového formuláře na Webu), tak bude účelem zpracování Osobních údajů zasílání newsletteru. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je Vámi udělený souhlas. Tento souhlas se považuje i za souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud jste vyplnili poptávkový formulář na Webu, tak bude účelem zpracování Osobních údajů, předání Osobních údajů odborně způsobilým zaměstnancům či vázaným zástupcům Správce. Toto předání Osobních údajů může být jednorázové, ale i opakované, a může k němu dojít okamžitě i v budoucnosti. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je Vámi udělený souhlas.

Příjemci osobních údajů

1. Osobní údaje bude Správce zpracovávat primárně vlastními pracovníky nebo zástupci (zaměstnanci, vázanými zástupci), případně budou předány zpracovatelům Správce.

2. Správce nebude nikdy předávat Osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.

Doba uložení osobních údajů

1. Správce bude Osobní údaje zpracovávat pro výše uvedené účely do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním.

Vaše práva

1. Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů. Odvoláním Vašeho souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Po odvolání Vašeho souhlasu musí Správce Osobní údaje zpracovávat i nadále, nicméně účelem tohoto zpracování bude výlučně zajištění toho, aby Osobní údaje (zejména e-mailová adresa a telefonní číslo) nebyly použity pro účely uvedené výše. Právním důvodem pro toto zpracování Osobních údajů bude plnění právní povinnosti.

2. Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

3. Pokud jsou splněny podmínky stanovené Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), máte právo na výmaz Osobních údajů.

4. Pokud splněny podmínky stanovené Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

5. Pokud Správce Osobní údaje zpracovává automatizovaně, máte právo od Správce získat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat, aby Osobní údaje Správce předal jinému subjektu.

6. Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 1 odst. Správce osobních údajů výše.

7. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

Tato pravidla jsou platná od 1.12.2020. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla upravit, a to i bez předchozího upozornění.

Důležité rizikové a právní upozornění

Tyto webové stránky obsahují taktéž propagační sdělení společnosti KZ FINANCE, spol. s r.o., se sídlem Kroměříž, Nerudova 452/9, IČ: 25509624, která je investičním zprostředkovatelem dle zákona č.256/2004 Sb o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, poskytujícím svým zákazníkům mj. hlavní služby investičního poradenství a přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Jsou-li zákazníkovi formou textů či článků sdělovány informace mající povahu doporučení, jedná se pouze o výkon obecného poradenství a mají povahu obecného doporučení nezohledňující individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Hodnota investičních instrumentů resp. investované částky a výnosů z ní může kolísat. Výnos z investičních instrumentů není zaručen a ani s vynaložením veškeré odborné péče nelze zaručit, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do jednotlivých tříd aktiv, sektorů a zemí se mohou měnit. Není zaručena plná návratnost investic. Investování s sebou nese řadu rizik: vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky lze nalézt v povinných informacích, které předkládá investiční zprostředkovatel zákazníkovi Jakékoli sdělení na těchto internetových stránkách je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy.

Magazín tipů a triků pro Vaše finance

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení
Váš e-mail *
Telefon
Oblast zájmu *
Zpráva