Český důchodový systém aneb opravdu stále spoléhat pouze na stát, či vzít konečně svůj budoucí osud do svých rukou?

19. 7. 2021

V současné době je český důchodový systém velmi solidární. Platí již od roku 1996, od této doby prošel pouze drobnými úpravami, a to je problém. Důchodový systém v České republice byl od ledna roku 2013 rozdělen na tři penzijní pilíře, od ledna roku 2016 po zrušení II. pilíře je dělen pouze na dva:

I. pilíř - tzv. Důchodové pojištění

Tento pilíř je pro každého občana České republiky povinný. Každý občan ČR odvádí státu 28 % své hrubé mzdy, resp. u osob zaměstnaných odvádí 6,5 % přímo zaměstnanec a 21,5 % zaměstnavatel ze mzdy, OSVČ odvádí celou tuto částku samy.

U prvního pilíře jsou uplatňovány dva principy. Jedná se o princip zásluhovosti a princip solidarity. Principy zásluhovosti spočívají v tom, že s vyššími odvody na důchodovém pojištění se zvyšuje i důchod dané osoby. Princip solidarity spočívá v tom, že s vyšším příjmem dané osoby se důchod zvyšuje, ale pomalejším tempem.

III. pilíř - tzv. Doplňkové penzijní spoření a Penzijní připojištění

Třetí důchodový pilíř je pro každého občana České republiky dobrovolný. U penzijního připojištění, tak i u doplňkového penzijního spoření je výhodou státní příspěvek, jehož výše je určována podle výše měsíčního příspěvku dané osoby do jím zvoleného penzijního fondu

Lidí, kteří odchází do důchodu přibývá, naopak aktivně pracujících, kteří do důchodového systému přispívají ze svých mezd, ubývá. Tato skutečnost bude stěžejní problém pro český systém. Výdaje porostou, ovšem příjmy budou nižší.

Zastaralý důchodový systém znamená, že v současné době důchody v Česku jsou financované cca z 75 % ze sociálních výdajů, ovšem oproti EU je hranice mírně přes 50 %. V Česku není obvyklé vícezdrojové financování jako je tomu běžné v ostatních zemí EU.

Jaká pravidla musí žadatel o důchod splnit? Pro ročníky mladší než 1965 je maximální hranice pro odchod do důchodu 65 let bez rozdílu či je to muž nebo žena a zároveň musí mít odpracováno více než 35 let. Pro lidi straší je v současné době nyní odchod do důchodu v rozmezí od 60 do 63 let, u žen ovlivňováno i počtem dětí. Nárok na starobní důchod nevzniká pouze splněním jedné ze dvou zákonem stanovených podmínek, ale až splněním té druhé. Pokud někdo získá 35 let pojištění ve svých 55 letech, i tak mu nárok na starobní důchod vznikne až dosažením jeho důchodového věku.

Velký problém je především, že žadatel neví až těsně do penze, jak velký důchod bude mít. A proto lidé nemají představu, co je čeká a neřešení budoucnost.

Lidé by se měli sami zamyslet nad budoucností a nespoléhat pouze na stát a státního důchod. Měli by se připravit na nejhorší.

Stát v měsíci červnu 2021 spustil nový portál, kde si nyní každý může v současné době vypočítat budoucí důchod. Ovšem po výpočtu může být člověk hodně překvapen, a to spíše nemile. Tento online portál České správy sociálního zabezpečení lidem po přihlášení umožní zjistit kolik let mají již odpracováno, kdy budou mít nárok na důchod a především co je nejzajímavější, spočítá předpokládanou výši důchodu při splnění všech podmínek.

Lidé by se měli zamyslet, zda spoléhat pouze na stát, či vzít konečně svůj budoucí osud do svých rukou a začít si odkládat někde jinde. Pokud se totiž člověk zamyslí nad současnou ekonomickou situací, nad hospodařením státu (výše dluhu, který se nyní pouze za současné situace prohlubuje), nad demografickým vývojem společnosti, tak sám usoudí, že situace určitě nevyvíjí příznivě pro nikoho z nás. Ať už pro lidi, co mají důchod tzv „za dveřmi“ nebo i pro mladé. Je to menším veřejným tajemstvím, že prostě na státní penzi spoléhat nelze.

Nová Informativní důchodová aplikace (IDA) Informativní důchodová aplikace | ePortál ČSSZ (cssz.cz), která nyní momentálně je v testovacím provozu nám ukáže výši potenciálního důchodu. Do aplikace se dá přihlásit přes elektronickou identitu (například přes bankovní identitu) nebo přes datovou schránku. Elektronická identita je určena pouze pro fyzické osoby, oproti tomu datová schránka jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. Po identifikaci člověk souhlasí s poskytnutím osobních údajů jako je jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, ženy musí pouze doplnit počet dětí.

Následně zjistíte, zda již splňujete odpracované roky pro dosažení starobního důchodu. A pokud podmínky splněny nejsou, lze zde vidět, kolik let a dní Vám zbývá do splnění. Nakonec nejzajímavější, ale také nesmutnější údaj, který nám portál sdělí, je předpokládaná výše důchodu.

Proč nejsmutnější? Jelikož Vám díky tomu naplno dojde, že pokud vy sami se nezačnete zajímat o možnost se zabezpečit svojí vlastní cestou, stát se o Vás nepostará. Opravdu člověk v důchodu vyjde s 13.100 Kč/měs? Když byl zvyklý, že měl průměrnou čistou mzdu kolem 25.000 Kč/měs? Bude tato částka stačit k pokryjí základních potřeb jako je jídlo, bydlení? Natož aby člověk s tímto státním důchodem si mohl užívat?

Ilustrativní příklad:

Žena 30 let, do 25 let studentka bez příjmu, ihned po studiu zaměstnaná (v mezidobí 4 měsíce na ÚP nezaměstnaná), bezdětná:

Datum dosažení důchodového věku:

25.11.2055

   

Celkový počet získaných roků a dnů pojištění:

5 roků 313 dnů

z toho náhradní doba pojištění

0 roků 96 dnů

   

Kolik doby chybí?

29 roků 52 dnů

   

Odhad výše starobního důchodu

13 100 Kč

Samozřejmě v současné době je tento odhad výše starobního důchodu v 65 letech orientační.

„Jak se odhaduje výše vaší penze?

Hodnota je fiktivním orientačním výpočtem, který vychází z následujících předpokladů:

  • Pojištěnec bude až do doby dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění.
  • Žena prokáže podmínky pro snížení důchodového věku.
  • Při výpočtu odhadované výše starobního důchodu jsou zohledněny výdělky a vyloučené dny dosažené pojištěncem ke dni výpočtu. V pozdějších letech se bude odhadovaná výše starobního důchodu měnit s ohledem na informace o dalších faktorech ovlivňujících výši starobního důchodu, zejména o získaných výdělcích.
  • Při provedení tohoto výpočtu byly použity parametry a pravidla pro výpočet a výši důchodů platné v současném roce, které nezohledňují vývoj průměrné mzdy, výši vyměřovacích základů pojištěnce ani valorizace důchodů do budoucna.“

Zdroj: Informativní důchodová aplikace na ePortálu ČSSZ

Aplikace neuvádí datum, kdy může pojištěnec jít do tzv. předčasného starobního důchodu a ani jak by byl při odchodu do předčasného důchodu krácen. Toto si již pojištěnec musí pozjišťovat přímo u ČSSZ.

Po tomto konstatování pravdy, která čeká nás všechny, kteří jsme v současné době ještě aktivně pracující a je jedno jak dlouhou dobu do důchodu máme, bychom se tedy měli zamyslet. Co s touto situací? Jak naložit v současné době s našimi finančními prostředky, tak abychom se v budoucnosti měli aspoň stejně dobře jako nyní? Abychom nedostávali pouze almužnu od státu, ale abychom měli své úspory, ze kterých budeme žít plnohodnotný život i po odchodu do penze?

Nyní stát přichází s další alternativou, jak si odkládat vedle penzijních fondů a životního pojištění. V současné době je v jednání Poslanecké sněmovny koncepce tzv. účtu dlouhodobých investic. Ten by měl počínaje příštím rokem být dalším státem podporovaným produktem, jak se zabezpečit na stáří, a přitom využívat výhody od státu.

Účet dlouhodobých investic

Účet dlouhodobých investic je majetkový účet, který má lidem sloužit k dlouhodobému vytváření úspor. V současné sobě je součástí novely zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Každý investor si bude moci zvolit investiční strategii dle svého uvážení. Bude moci investovat do dluhopisů, akcií či do podílových fondů. Taktéž bude moci využívat investic do derivátů, ale zde pouze za účelem zajištění proti kurzovému či úrokovému riziku.

Tato novinky umožní každý rok si peníze vložené na tento účet dlouhodobých investic odpočítat od základu daně až do výše 48.000 Kč.

V současné době si poplatník může snížit daňový základ o 24 tisíc u životního pojištění a o 24 tisíc u penzijních produktů. Nově by měl být limit daňových odpočtů uzákoněn celkem na 48.000Kč, tedy reálná daňová úspora 7.200 Kč/rok se nezmění oproti současné situaci, ale člověk si bude moc vybrat, který produkt bude využívat. Tedy bude moci libovolně kombinovat zmínění produkty (penzijní připojištění, penzijní spoření, životní pojištění a účet dlouhodobých investic)

Peníze z účtu dlouhodobých investic, bude možné vybrat při splnění stanovených podmínek. Konkrétně by se mělo jednat o pravidlo 60/60, tedy dovršení věku 60 let a zároveň doba spoření nesmí být kratší než 60 měsíců (zde jde vidět, že podmínky kopírují penzijní spoření)

Vláda tímto krokem dává jasně najevo, že chce podporovat investování a naučit si lidi odkládat na stáří i tímto způsobem. Předpokládáme, že tento krok bude spouštěč pro mnoho lidí, kteří o investování uvažovali, ale zatím se od něj drželi stranou a tuto alternativu spoření nevyužívali. Ale i pro lidi, kteří o investování zatím nemají žádné informace.

Magazín tipů a triků pro Vaše finance

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení
Váš e-mail *
Telefon
Oblast zájmu *
Zpráva