Investiční poradenství

 

Máme-li  zvolit službu, která je pro společnost KZ FINANCE charakteristická, volba padne bezpochyby na investiční služby a zejména na oblast investičního poradenství. Počátky poradenství v investicích spadají až do roku 1997, kdy byla společnost založena. Na rozdíl od drtivé většiny poradenských firem na trhu, pro které je rozhodujícím příjmem provize za prodej pojistek, v KZ FINANCE vykazuje dlouhodobě nejvyšší podíl na provizním obratu činnost v oblasti spořících a investičních produktů.
KZ FINANCE získala jako jedna z prvních firem na trhu v roce 2001 od tehdejší Komise pro cenné papíry registraci pro činnost investičního zprostředkovatele, kterou dosud vlastní. Firmě to umožnilo skutečně nezávislým způsobem nabízet širokou škálu investičních produktů, počínaje více jak tisícovkou otevřených podílových fondů registrovaných k prodeji na našem území a konče moderními investičními produkty jako jsou ETF či investiční certifikáty.

Firma je oprávněna svým klientům poskytovat kromě služeb investičního zprostředkování (tj. přejímání a přijímání pokynu) i službu investičního poradenství, což také využívá, a to prostřednictvím svých zaměstnanců a odborně zdatných vázaných zástupců.

KZ FINANCE je v oblasti investic mediálně známou firmou, její představitelé se účastní rozhovorů ve Studiu Burza na ČT 24, přispívají na odborné finanční servery a pravidelně dodávají data a komentáře k podílovým fondům i pro Českou tiskovou kancelář. V rámci profesní organizace USF ČR zastávají její zástupci díky svým zkušenostem dlouhodobě post vedoucího sekce investic s dosahem na legislativu v této oblasti.
KZ FINANCE je dlouhodobým propagátorem myšlenek transparentního přímého investování, klade důraz na úplnou informovanost klientů ohledně poplatkových struktur těchto produktů. K plnění dlouhodobých finančních cílů akumulace kapitálu nepoužívá produkty investičního životního pojištění, právě z důvodu jejich malé netransparentnosti a flexibility.

Jak pracujeme se svými klienty – nabídka investičních služeb

Služby, které KZ FINANCE svým klientům v oblasti investičních služeb nabízí, záleží především na tom,

 • jakou míru odpovědnosti za investiční rozhodnutí si hodlají klienti ponechat a jakou delegují KZ FINANCE jako svému investičnímu poradci případně konkrétním správcům majetku
 • do jaké míry konkretizují své investiční zadání, třeba pomocí svých dlouhodobých finančních cílů (např. požadavek důchodové renty ve výši 20 000 Kč měsíčně v dnešní hodnotě peněz od 65 roků věku s požadavkem zůstatku 1 000 000 Kč pro své děti apod.)

 

Na základě výše uvedených kritérií poskytuje KZ FINANCE jako registrovaný investiční zprostředkovatel svým klientům tyto základní služby:
a) Průběžná placená péče

Pokud je klientova zamýšlená investice do cenných papírů a bankovních vkladů vyšší jak
3 miliony korun
(může být v horizontu 1-2 let i součtem jednorázových a pravidelných investic) a současně klient nehodlá mít větší míru vlastní odpovědnosti nad investičními rozhodnutími, nabízí se možnost investičního poradenství na individuální a smluvní bázi – KZ FINANCE dostává smluvní poradenský mandát k tomu, že bude radit, poskytovat investiční poradenství kam investovat do cenných papírů, bankovních vkladů apod. Nejedná se tedy o správu portfolia ve smyslu, v jakém ji provádí obchodník s cennými papíry. Klient zůstává i nadále investorem, který operace provádí, a všechny nakoupené cenné papíry budou samozřejmě na jeho majetkových účtech. Součástí služby je monitoring portfolia a průběžné navrhování změn v souladu s plněním finančního cíle a také pravidelný reporting. Základním posláním této služby je dosažení klientova finančního cíle s co nejmenší mírou rizika, nikoli spekulace s cílem dosažení co nejvyššího výnosu.

Výhody pro klienta jsou zřejmé:

 • bezpečnost: Má všechen svůj majetek stále pod svou kontrolou a má neustálý přehled nad plněním svých finančních cílů
 • flexibilita: Může kdykoli vypovědět smlouvu a o majetek se starat sám
 • poplatková struktura: neplatí žádné vstupní ani další skryté či neskryté poplatky, honorář KZ FINANCE je jasně dán smluvně

Cílem KZ FINANCE je navázat dlouhodobý smluvní vztah s klientem, nic neskrývat. Klient si může sám spočítat, že se takový model průběžné péče poradenské firmě vyplatí až zhruba od 5.roku spolupráce (ve srovnání s jednorázovým poradenstvím za vstupní poplatek).

b) Jednorázové poradenství s výročními schůzkami

Pokud klient z různých důvodů nesplňuje podmínky pro bod a) – např. z důvodu nízké výše investice v poradenském mandátu nebo zvolené finanční cíle nepotřebují průběžnou péči – ale přitom o nějakou formu poradenství stojí, může využít nabídky jednorázového poradenství s pravidelnými schůzkami ve výročních dnech (případně i častějšími schůzkami v případě následných investic). V tomto případě je klientovi bezplatně sestaven návrh investičního portfolia pro jednorázovou i pravidelné investice a 1 x ročně pak na bezplatné osobní schůzce portfolio případně modifikováno. V tomto případě hradí pouze vstupní poplatky do produktů jako podílové fondy (jsou-li účtovány), ovšem s výraznou slevou oproti standardním vstupním poplatkům. Jiná odměna mu není účtována.

c) Služba přejímání a předávání pokynu

V tomto případě KZ FINANCE zastává pouze roli jakési servisní společností, přes kterou klient může zadávat své pokyny na nákupy investičních produktů. Nese si tedy plně odpovědnost za svá investiční rozhodnutí. KZ FINANCE klientovi zajistí maximální slevu na vstupních poplatcích a komfort pro investování. Součástí naší nabídky je i zprostředkování možnosti on line investování včetně zajištění smlouvy s vybraným brokerem.
 

Na jaké otázky se připravit

KZ FINANCE dlouhodobě usiluje o maximální přidanou hodnotu pro své služby. Každý klient navíc může přímo ovlivnit kvalitu poskytovaných investičních služeb, a to přesnou specifikací svého zadání. Jak již bylo řečeno, hlavní důraz klademe na splnění klientova finančního cíle při zachování co nejnižší míry rizika, proto si prosím připravte před jednáním s námi odpovědi na tyto otázky:

 • Jaký objem prostředků chcete investovat do cenných papírů – absolutní částka/podíl z celkových aktiv, případně rozdělení dle měn
 • Charakter investice – jednorázová či jednorázové následné nebo i pravidelné měsíční
 • Základní investiční cíl a horizont – např. 5 mil. Kč za 5 let, nebo renta 30 000 Kč/měsíčně ke státnímu důchodu pro věk 65-85 let + konečný zůstatek minimálně 1 milion Kč pro děti
 • Představa o maximální možné ztrátě na investičním horizontu (nejčernější scénář)
 • Likvidita – možnost přeměny na hotovost (např. 40 % zamýšlené investice investovat pouze konzervativně s tříměsíční likviditou z důvodu velké pravděpodobnosti použití pro mé další investiční záměry jako nákupy nemovitostí, 30 % prostředků – téměř stoprocentní pravděpodobnost dodržení investičního horizontu apod.)
 • Referenční měna – v jaké měně chcete poměřovat výkonnost svého portfolia
Nabídka investičních produktů pro naše klienty
 • Ucelená nabídka stovek otevřených podílových fondů, s možností investovat od stovek korun měsíčně za zajímavé slevy na vstupních poplatcích
 • Ve spolupráci s Pioneer Investments vlastní fondová portfolia KZ FINANCE s možností jednorázových investic již od 20 tisíc korun. Pravidelný reporting a monitoring, bližší informace o skladbě daných portfolií najdete zde.
 • Všechny na trhu dostupné programy pravidelného investování s rebalancováním výnosu (programy životního cyklu), podrobněji k pravidelnému investovánízde
 • akcie, investiční certifikáty, ETF, warranty apod. v rámci možnosti on line investování

 

Pokud budete chtít bližší informace tak se obracejte na Ing. Miroslava Frajta,
e-mail: frajt@kzfinance.cz.  

 

Vysvětlení aneb čtěte dále...
Co je to podílový fond
Typy podílových fondů
Výhody podílových fondů
Porovnání finančních produktů
Rizika investování do podílových fondů
Zákony a asociace na ochranu investorů

 

Využijte poradny našeho specialisty na investice:

Využijte naší poradny - pošlete nám dotaz, odpovíme Vám!
 

 

PřílohaVelikost
Informace_pro_zakazniky(KZF)_rok2016_verze092016.pdf788.25 KB
VP c. 5 - Reklamacni rad 26092016.pdf367.3 KB